Body height differentiation by season of birth girls from cracow, poland anthropological review blood sugar levels normal

Published studies world wide demonstrate that measures of human development and health status vary depending on the month of birth but these patterns are not always consistent and sometimes even conflict. Direct factors related to the birth season that may significantly differentiate morphological and functional traits and mechanisms causing these relations have not been found so far. On the basis of cross-sectional material, gathered in the years 1983 and 2000 by the Department of Anthropology of the Academy of Physical Education in Cracow, two main hypotheses have been verified: (1) average body height differences by month of birth are statistically insignificant, (2) the magnitude of these differences does not change with time. Metric data of 4672 girls aged 5-18 years, born in 1965-1978 and 1982-1995, were used.


The total sample was also subdivided into prepubertal (5-9 years) and adolescent (10-18 years) groups. The age of the individuals was calculated to the nearest day and the procedure of standardization on the interpolated values of regional norms was applied. A highly significant relationship between the birth month and average values of height was revealed in preadolescent girls. The results obtained for the entire material proved insignificant. The patterns of the month-of-birth effect on body height for girls born in 60./70. and 80./90. show high similarity, though the effect seems weaker in the latter sample. Winter proved to be the most favorable birth season for later body height.

Wyniki badań populacji i grup lokalnych z różnych kontynentów wskazują na istnienie związku między sezonem urodzenia a stanem zdrowia i kondycją biologiczną człowieka oraz stanem i dynamiką rozwoju fizycznego. Dotychczas jednak nie rozstrzygnięto ostatecznie: (a) czy efekt sezonu urodzenia jest zjawiskiem rzeczywistym czy artefaktem i jakie jest zróżnicowanie zjawiska w czasie i w przestrzeni, (b) jakie bezpośrednie czynniki związane z sezonem urodzenia istotnie różnicują wartości cech metrycznych, (c) jaki jest mechanizm różnicującego wpływu czynników związanych z sezonem urodzenia na wielkość ciała.

Sformułowano następujące hipotezy badawcze: (1) różnice średnich wysokości ciała według miesiąca urodzenia są statystycznie nieistotne, a (2) wielkość tych różnic nie zmienia się w czasie. Weryfikacji dokonywano na podstawie materiałów antropometrycznych z Katedry Antropologii AWF w Krakowie, z badań przekrojowych dzieci krakowskich w 1983 i 2000 roku, wykorzystując dane o wysokości ciała łącznie dla 4672 dziewcząt w wieku 5-18 lat (Tab. 1). Indywidualne wartości wysokości ciała standaryzowano na wiek w odniesieniu do norm regionalnych [Chrzanowska i in. 1988, 2002], co umożliwiło ich grupowanie wg miesiąca urodzenia. Procedurą standaryzacji na wartości interpolowane, uwzględniającą dokładny (do jednego dnia) wiek osobników w chwili badania, zniwelowano różnice między osobnikami zaliczonymi do tej samej rocznej grupy wiekowej (Tab. 2).

Istotne statystycznie zróżnicowanie przeciętnej wysokości ciała, w zależności od sezonu urodzenia, ujawniło się tylko w wieku przedpokwitaniowym (Fig. 1A i 1B). Wzorce badanego zjawiska dla obu kohort wiekowych wykazują znaczne podobieństwo, choć wpływ miesiąca urodzenia jest mniejszy u dziewcząt badanych w 2000 roku. Wyniki porównań badanych grup między sobą oraz na tle innych populacji lokalnych z terenu Polski pokazują podobieństwo wzorców badanej zależności (Fig. 2). Podobnie jak w przypadku dzieci miejskich z Katowic [Puch i Kozłowska-Rajewicz 2004] i dzieci wiejskich z Barcian [Kościński et al. 2004] najwyższe średnie wartości wysokości ciała stwierdzono u dziewcząt urodzonych w miesiącach grudzień – marzec, najniższe czerwiec – wrzesień. Wyniki badań wpływu sezonu urodzenia na wysokość ciała z różnych rejonów świata, pomimo braku jednolitego wzorca, wykazują pewne uporządkowanie miesięcy mniej i bardziej korzystnych dla przeciętnych wartości cechy i w świetle badań Waldi et al. [2000] i Cummingsa [2002, 2003] mogą przemawiać za koncepcją usłonecznienia jako czynnika wywołującego obserwowane zróżnicowanie (Tab. 3).

Niezależnie od tego, jakie bezpośrednie czynniki i mechanizmy leżą u podstawy badanego zjawiska, wyniki dotychczasowych badań różnych grup lokalnych z terenu Polski upoważniają do sformułowania następujących wniosków: istnieje istotny związek między miesiącem (sezonem) urodzenia a wysokością ciała; związek ten ujawnia się w wieku przedpokwitaniowym i zmniejsza się w czasie, a przeciętne wartości cechy są wyższe u urodzonych zimą i niższe u urodzonych latem.